Regulamin i polityka prywatności

Regulamin apteki internetowej www.strefalekow.pl

1. Postanowienia ogólne.

1.1 Niniejszy regulamin określa warunki dokonywania zakupów na stronie internetowej www.strefalekow.pl

1.2 Sprzedawcą jest firma Rzepczyk Spółka jawna z siedzibą w Kobiórze przy ul. Kobiórskiej 1a, NIP 6381787341, REGON 241739448, KRS 0000366410 Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy. Zezwolenie na prowadzenie apteki nr ŚlWIF.KA.8520.1.173.2012 wydane przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Katowicach.

1.3 Podane w ofercie ceny, są cenami brutto. Podane ceny nie zawierają kosztów dostawy.

1.4 Apteka prowadzi sprzedaż leków wyłącznie dostępnych bez recepty lekarskiej (OTC – over the counter) oraz produktów dopuszczonych do obrotu na terytorium Polski, posiadających odpowiednie atesty i zezwolenia, wymagane przepisami prawa oraz nabytymi od uprawnionych podmiotów zgodnie z obowiązującymi przepisami w Polsce.

2. Zakupy, płatności i dostawa.

2.1 Zgodnie z art. 535 kodeksu cywilnego sprzedający zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę;

2.2 Sprzedawca umożliwia sprawdzenie towaru, oraz odbiór osobisty w filii w Aptece Vita (43-210 Kobiór, ul. Kobiórska 1a) od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 17:00, w soboty w godzinach 9:00 – 13:00.

2.3 Klient dokonujący zakupu na odległość, który życzy sobie dostawę towaru za pośrednictwem kuriera lub Poczty Polskiej po skompletowaniu zamówienia wypełnia formularz w podsumowaniu zamówienia, w którym określa:

- dane do wysyłki,

- wybór płatności (pobranie, przelew, płatność online za pośrednictwem DotPay),

- wybór sposobu dostarczenia przesyłki (firma kurierska DPD, Poczta Polska lub Paczkomat InPost),

koszt dostawy:

    za pobraniem: przesyłka kurierska 20 złotych, przesyłka pocztowa 12 złotych, Paczkomat InPost 10 złotych

    przedpłata na konto: przesyłka kurierska 17 złotych, przesyłka pocztowa 6 złotych, Paczkomat InPost 5 złotych

    płatność online za pośrednictwem DotPay: przesyłka kurierska 19 złotych, przesyłka pocztowa 7 złotych, Paczkomat InPost 6 złotych

- telefon kontaktowy, który na życzenie klienta będzie przekazany kurierowi do kontaktu przed dostawą,

- ewentualne żądanie faktury VAT wraz z danymi do faktury (w przeciwnym razie zostanie wystawiony paragon fiskalny);

2.4 Każdy klient wybierający jako sposób zapłaty przedpłatę na konto powinien w terminie 3 dni dokonać przelewu na dane Strefalekow.pl, ul. Kobiórska 1a, 43-210 Kobiór, nr konta w banku BPH 21 1060 0076 0000 3380 0007 8964. W tytule płatności należy podać numer zamówienia lub dane umożliwiające identyfikację płatności. Apteka wysyła email z przypomnieniem o konieczności zapłaty jeśli w ciągu tygodnia zapłata nie pojawi się na koncie. Brak wpłaty w ciągu 14 dni od złożenia zamówienia powoduje jego anulowanie. Klient jest informowany o anulowaniu zamówienia automatycznie wysyłaną wiadomością email. Na życzenie klienta apteka może zrealizować anulowane wcześniej zamówienie.

2.5 Każdy towar staramy się wysłać w terminie do 7 dni roboczych od dnia zaksięgowania wpłaty na naszym koncie lub wybraniu płatności za pobraniem i otrzymaniu pełnych danych do wysyłki;

2.6 Każda przesyłka jest starannie pakowana i zabezpieczona, jednak prosimy aby jej stan sprawdzić w chwili odbioru przy kurierze, a ewentualne uszkodzenie towaru prosimy zgłosić dostawcy, który jest zobowiązany spisać odpowiedni protokół zgłoszenia – prosimy o niezwłoczne zgłaszanie sprzedawcy wszelkich wad. Email: kontakt@strefalekow.pl telefon: 323288514.

2.7 Wszystkie produkty oferowane w Aptece są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

2.8 Apteka zastrzega sobie prawo do zmiany ceny produktu w sytuacji jej zmiany w hurtowni, a także wycofania produktu ze sprzedaży w związku z jego brakiem w hurtowni lub wycofaniem z obrotu.

2.9 Wszystkie zamówienia są przygotowywane do wysyłki jedynie przez wykwalifikowany personel Apteki.

3. Odstąpienie od umowy.

3.1 Zwroty są rozpatrywane zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r. poz. 827)

3.2 Konsument, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, może od niej odstąpić bez podania przyczyn i bez ponoszenia dodatkowych kosztów innych niż koszt odesłania rzeczy, (art. 34 ust. 2 w zw. Z art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta) składając stosowne oświadczenie na piśmie (wysłane pod adres Apteka Vita, ul. Kobiórska 1a, 43-210 Kobiór), telefonicznie (pod numer 323288514) lub emailem (pod adres kontakt@strefalekow.pl) w terminie czternastu dni od zawarcia umowy. Termin odstąpienia od umowy wygasa po upływie dwudziestu dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie pocztą lub pocztą elektroniczną jednoznacznego oświadczenia przed jego upływem. Można użyć Formularza Odstąpienia Od Umowy dostępnego do pobrania na końcu regulaminu w dolnej części strony.

3.3 W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia, w którym apteka została poinformowana o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych środków płatności, jakie zostały użyte przez Pacjenta w pierwotnej transakcji, chyba że Pacjent wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Pacjent nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Apteka nie przyjmuje przesyłek nadanych "za pobraniem".

3.4 Apteka zwraca koszt najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia przesyłki zwrotnej.

3.5 Sprzedawca przestrzega również przepisów kodeksu cywilnego oraz innych Ustaw.

4. Reklamacja

4.1 Reklamację prosimy zgłaszać mailem na adres kontakt@strefalekow.pl, listownie pod adres Apteka VITA, ul. Kobiórska 1a, 43-210 Kobiór lub pod numer telefonu: 323288514.

4.2 W zgłoszeniu reklamacyjnym prosimy określić, czy reklamacja opiera się na podstawie Ustawy konsumenckiej, czy na podstawie rękojmi, czy korzystając z gwarancji, a ponadto prosimy o opisanie:

    - zgłoszenie wady (usterki),

    - roszczenie,

    - dane, na które ma zostać wysłana odpowiedź (oczywiście jeżeli klient chce zachować formę wysyłkową);

4.3 Do każdej reklamacji ustosunkujemy się w terminie 7 dni; w razie konieczności wydłużenia tego terminu, apteka poinformuje Klienta o tym fakcie telefonicznie lub wysyłając wiadomość email.

4.4 Gwarancją są objęte te oferty, w których treści sprzedawca wyraźnie zaznaczył iż dana oferta jest objętą gwarancją, co nie ma wpływu (nie ogranicza) na pozostałe prawa każdego klienta.

4.5 Pacjent ma prawo wnioskować o odstąpienie od umowy, obniżenie ceny wadliwego produktu, jego naprawę lub wymianę.

5. Poufność i ochrona prywatności.

5.1 Firma Rzepczyk Spółka Jawna jest właścicielem wszelkich zdjęć i opisów zamieszczonych w naszych ofertach, dlatego zabrania się ich kopiowania bez uprzedniej zgody;

5.2 Wszelkie dane uzyskane od kupującego będą wykorzystane wyłącznie do celu realizacji zamówienia, a każdy klient ma prawo do ich wglądu i zmiany. Firma Rzepczyk Spółka Jwana nie udostępnia danych swoich Pacjentów innym podmiotom.

6. Obowiązki w zakresie informowania o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię

6.1 Sprzedawca spełnia wymogi ustawy z dnia 14 września 2012 r. o obowiązkach w zakresie informowania o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię (Dz. U. z 2012 r. poz. 1203);

6.2 Obowiązkami ujętymi w ww. ustawie nie są objęte produkty używane, toteż wykonanie przedmiotowych powinności odnosi się tylko do nowego sprzętu;

6.3 Zgodnie z art. 4 ust. 1 wspomnianej ustawy dostawca jest obowiązany do:

1) dołączenia do produktu wykorzystującego energię, wprowadzanego do obrotu lub oddawanego do użytku, etykiety i karty sporządzonych w języku polskim;

2) dołączenia karty do wszelkich broszur lub innej dokumentacji dostarczanej wraz z produktem wykorzystującym energię;

3) umieszczenia na etykiecie i w karcie danych zgodnych z parametrami technicznymi produktu wykorzystującego energię;

6.4 Etykieta jest dostarczana dystrybutorowi nieodpłatnie;

6.5 Dystrybutor jest obowiązany umieścić na produkcie wykorzystującym energię etykietę w widocznym miejscu oraz udostępnić użytkownikowi końcowemu kartę tego produktu.  

7. Postanowienia końcowe.

7.1 Każdemu klientowi umożliwiamy prawo do indywidualnej negocjacji poszczególnych postanowień / warunków zakupu w drodze negocjacji danej oferty (w formie pisemnej);

7.2 Niniejszy regulamin sprzedawca wysyła do kupującego drogą elektroniczną w formie PDF, oraz udostępnia do kopiowania w celu zapisania treści na dysku lub nośniku zewnętrznym;

7.3 W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, a w stosunku do konsumentów również przepisy ustaw konsumenckich;

7.4 W celu realizacji umowy sprzedawca jest zmuszony do wykorzystania udostępnionych danych osobowych na podstawie zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, a po zrealizowaniu danej umowy dane zostaną niezwłocznie usunięte lub zmodyfikowane;  

7.5 Wykonując obowiązek wynikający z Ustawy o ochronie danych osobowych informuje się o treści art. 24:

1. W przypadku zbierania danych osobowych od osoby, której one dotyczą, administrator danych jest obowiązany poinformować tę osobę o:

1) adresie swojej siedziby i pełnej nazwie, a w przypadku gdy administratorem danych jest osoba fizyczna – o miejscu swojego zamieszkania oraz imieniu i nazwisku,

2) celu zbierania danych, a w szczególności o znanych mu w czasie udzielania informacji lub przewidywanych odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych,

3) prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,

4) dobrowolności albo obowiązku podania danych, a jeżeli taki obowiązek istnieje, o jego podstawie prawnej.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli:

1) przepis innej ustawy zezwala na przetwarzanie danych bez ujawniania faktycznego celu ich zbierania,

2) osoba, której dane dotyczą, posiada informacje, o których mowa w ust. 1;

7.6 W rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zabrania się kopiowania naszych zdjęć i innych materiałów autorskich, a jednocześnie uprzedzamy o odpowiedzialności za naruszenia norm prawnych wynikających z ww. aktu prawnego.

7.7 Pacjenci mają możliwość pozasądowego rozstrzygania sporów przez platformę ODR (Online Dispute Resolution) znajdujący się pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

Pobierz formularz odstąpienia od umowy.Formularz Odtąpienia Od Umowy

Kobiór, dn. 30.12.2014 r.